EN
Szukaj
Szukaj
Close this search box.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator Danych: Absolu Klinika Barbara Goździkowska
Dzielna 64 U7
01-029 Warszawa
NIP 113-084-68-94
REGON: 383721317
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Kontakt: iodo@absoluklinika.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

• Udzielenie świadczenia zdrowotnego, profilaktyki zdrowotnej oraz
zarządzania udzielaniem tych usług (w tym wystawienia recepty) na
podstawie obowiązujących przepisów prawnych art. 9 ust.2 lit.h
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej zwane RODO) art.
9 ust.2 lit.h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej zwane
RODO)
• Realizacji praw pacjenta – tworzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej, jej udostępnienia jak również realizacji obowiązku
informacyjnego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
• Realizacji usług przez Absolu Klinika Barbara Goździkowska na podstawie
art.6 ust.1 lit. b RODO
• Wykonywania badań statystycznych na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych
• Przekazywanie informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
• Prowadzenie rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych
w związku z ustawą o rachunkowości, realizacji praw Pacjenta wynikających
bezpośrednio z RODO na podst art. 6 ust.1 lit c RODO
• Prowadzenia działań w celach marketingowych na podstawie zgody ( art. 6
ust. 1lit. a RODO)
• Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty, w przypadku, gdy wyrażą
państwo na to zgodę

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ
ADMINISTRATORA

Podstawa prawna przetwarzania danych Pacjenta to również uzasadniony interes
Administratora Danych Osobowych w związku z art.6 ust. 1 lit. f RODO polegający
na:

• Dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji
• Zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być podmioty do
tego uprawnione na podstawie przepisów prawa:

Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania
oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna
• Towarzystwa ubezpieczeniowe za zgodą pacjenta
• Organy władzy publicznej uprawnione do pozyskania danych Pacjenta w
związku z prowadzonym postępowaniem
• Podmioty upoważnione przez Pacjenta
• Upoważnieni pracownicy Administratora Danych
• Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty -w przypadku gdy wyrażą
państwo zgodę
• Inspektor Ochrony Danych
• Biuro Rachunkowe
• Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej
• Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony
zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
utrzymania systemu teleinformatycznego w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna
• W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych nie przekazujemy
ich do państwa trzeciego

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres:

W zakresie danych służących do dochodzenia roszczeń
• W zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych – przez okres 5 lat od
końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy
• W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym przez 30 dni
• W związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej przez 20
lat
• W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – do wycofania tej
zgody
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna
do poprawnej realizacji Umowy. Pacjentowi przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych
niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia
zdrowotnego

Dane osobowe podawane obowiązkowo:

Imię i nazwisko
• PESEL
• Data urodzenia
• Adres zamieszkania
• Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
• Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Dane przetwarzane dobrowolnie:

• Numer telefonu
• Adres e-mail

Brak podania na etapie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych
dobrowolnych uniemożliwi państwu skorzystanie z prawa do uzyskania
dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

PRAWA PACJENTA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

• Prawo dostępu do danych osobowych
• Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
• Prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej
uprzednio przez państwa zgody
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają państwo,
że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z
obowiązującymi przepisami

Jak oceniasz tę stronę?
AKCJA CIAŁO!
Zredukuj tkankę tłuszczową, cellulit, ujędrnij ciało!

Najbardziej nowoczesne, skuteczne technologie modelowania ciała i redukcji tkanki tłuszczowej

PROMOCJA 6 zabiegów - 45% taniej!